Softmaker

1. Postanowienia ogólne

Niniejsza polityka określa zasady postępowania z danymi osobowymi i innymi danymi Użytkowników w związku z prowadzeniem serwisu – www.softmaker.io

2. Definicje

Terminy użyte w regulaminie oznaczają:

 • Administrator – Softmaker Sp. z o.o. posiadający adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Grochowska 217/15, 04-077 Warszawa, NIP: 1133038137, REGON: 389577420, adres poczty elektronicznej (e-mail): info@softmaker.io
 • Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem softmaker.io
 • Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu.

3. Ochrona danych osobowych

 1. Administrator jest administratorem, w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, danych osobowych Użytkownika zbieranych w związku z korzystaniem przez niego z Serwisu, obejmujących:
  • dane identyfikacyjne zbierane za pośrednictwem formularza zakupu, naprawy, wymiany lub sprzedaży dostępnych w Serwisie towarów lub usług, przetwarzane na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, w celu wykonywania umów zawartych z Użytkownikiem lub podjęcia działań poprzedzających zawarcie umowy dokonywanych na żądanie Użytkownika, przez cały okres obowiązywania tych umów;
  • dane zbierane w związku z rozliczeniami z Użytkownikiem, przetwarzane na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, w celu wypełnienia przez Administratora ciążących na nim obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych, do czasu wygaśnięcia obowiązku przetwarzania tych danych określonego właściwymi przepisami;
  • dane zbierane w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu, w tym danych, o których mowa w lit. a. i b. powyżej, przetwarzane na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, w celu realizacji przez Administratora prawnie usprawiedliwionych interesów własnych polegających na podejmowaniu działań marketingu bezpośredniego, w tym profilowania Użytkownika w celu doboru odpowiednich ofert, do czasu dezaktualizacji tych danych lub zgłoszenia przez Użytkownika skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym zakresie;
  • dane zbierane automatycznie w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu – dane logów Serwisu, przetwarzane na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, w celu realizacji przez Administratora prawnie usprawiedliwionych interesów własnych polegających na prowadzeniu działań statystycznych oraz prac rozwojowych, przez okres niezbędny dla realizacji celów ich przetwarzania od dnia ich zebrania lub do czasu zgłoszenia przez Użytkownika skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym zakresie;
  • dane zbierane za pośrednictwem formularza newsletter, w celu dostarczania Użytkownikowi informacji handlowych, na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, w związku z udzieleniem przez Użytkownika dobrowolnej i możliwej do wycofania w każdym czasie zgody na przetwarzanie danych osobowych, do czasu wycofania tej zgody.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych Użytkownika zbieranych w związku z korzystaniem przez niego z Serwisu przez okres dłuższy niż wskazane w ust. 1 powyżej, na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, w celu realizacji przez Administratora prawnie usprawiedliwionych interesów własnych polegających na dochodzeniu roszczeń wobec Użytkownika i podmiotów trzecich w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu lub ochrony przed tego rodzaju roszczeniami, do czasu wygaśnięcia tych roszczeń lub ich przedawnienia.
 3. Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane odbiorcom danych – podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi wsparcia, w ramach stosunku powierzenia przetwarzania danych osobowych, w związku z korzystaniem z usług dostarczanych przez te podmioty oraz operatorzy płatności realizowanych za pośrednictwem Serwisu, podmioty świadczące usługi przewozowe towarów zamawianych za pośrednictwem Serwisu oraz podmioty finansujące w przypadku skorzystania przez Użytkownika z oferty sprzedaży ratalnej.
 4. Każda osoba, której dotyczą dane osobowe przetwarzane przez Administratora uprawniona jest do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dokonywanego na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Każda osoba której dotyczą dane osobowe przetwarzane przez Administratora uprawniona jest do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 5. Podanie danych określonych w ust. 1 lit. a. i e. jest dobrowolne lecz konieczne do świadczenia usług tam opisanych.

4. Bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są na najwyższej klasy sprzęcie i serwerach w odpowiednio zabezpieczonych centrach przechowywania informacji, do których dostęp mają tylko upoważnione osoby.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika z poszanowaniem wszystkich wymogów prawnych i technicznych nałożonych na niego przez powszechnie obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
 3. Dane osobowe Użytkownika, w granicach ujętych niniejszą polityką i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa zostaną zachowane w poufności.

5. Polityka cookies

 1. Dla wygody Użytkowników Administrator używa plików cookies m.in. w celu dostosowania Serwisu do potrzeb Użytkowników oraz w celach statystycznych. Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty.
 2. Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania Serwisem.
 3. Zgodnie z praktyką większości serwisów www przechowujemy zapytania HTTP kierowane do serwera (logi serwera). W związku z powyższym przechowywane mogą być:
  • adresy IP, z których Użytkownicy przeglądają Serwis;
  • czas nadejścia zapytania;
  • czas wysłania odpowiedzi;
  • nazwa urządzenia Użytkownika;
  • informację o błędach w komunikacji Serwis – urządzenie Użytkownika;
  • referer link;
  • informacje o przeglądarce Użytkownika.
 4. Zebrane logi przechowywane są przez okres 3 miesięcy od dnia ich zebrania lub do czasu zgłoszenia przez Użytkownika skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym zakresie, i przetwarzane są jako materiał pomocniczy służący do administrowania Serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania Serwisem. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające Serwis.
 5. W Serwisie wykorzystywane są następujące pliki cookies: „sesyjne”, „stałe” oraz „analityczne”.
  a) „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu opuszczenia serwisu.
  b) „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
  c) „Cookies” „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji użytkownika w zakresie zawartości serwisu, lepiej zorganizować jego układ. “Analityczne” „cookies” gromadzą informacje o sposobie korzystania z serwisu przez użytkowników, typie strony, z jakiej użytkownik został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty użytkownika na stronie serwisu. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania z serwisu.
 6. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.
 7. Przetwarzanie danych, o których mowa powyżej odbywa się w odniesieniu do danych logów na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora obejmującego administrowanie Serwisem i prowadzenie statystyk, a także w związku z udzieleniem zgody, na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, w odniesieniu do danych zbieranych z wykorzystaniem cookies. Zgoda udzielona przez Użytkownika może być wycofana w każdym czasie, z zastrzeżeniem, iż nie będzie miało to wpływu na przetwarzanie zachodzące przed jej wycofaniem.

6. Kontakt

 1. Użytkownik może w dowolnym czasie skontaktować się z Administratorem w celu uzyskania informacji na temat sposobu, w jaki Administrator przetwarza lub zamierza przetwarzać jego dane osobowe.
 2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej polityce stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 3. Z Administratorem można skontaktować się wysyłając wiadomość na adres e-mail: info@softmaker.io .